2011

Bērni un vecāki, skolotāji un viesi 10.decembra rītā vēra Tālavas mazās zāles durvis, lai piedalītos Adelaides latviešu skolas izlaidumā.

Šogad Adelaides latviešu skolu beidza 3 skolēni - Simbelīna Pūce, Niklāvs Bosveld un Gwydion Rozitis-Olds.

Kā visos svarīgos pasākumos, tika ienests Latvijas valsts karogs un nodziedāta valsts himna. Izlaidumu iesāka Ev. Lut. draudzes diakons I.Ozols ar svētbrīdi.

Skolas pārzine Mārīte Rumpe atzinās, ka izlaidums ir gan priecīgs brīdis, kad mēs atskatamies uz skolēnu sasniegumiem, gan bēdīgs - kad redzam, ka skolu pamet skolēni, kas te ir bijuši daudzus gadus.

Skolas padomes priekšsēdim Marks Lūsis atskatījās uz šogad paveikto un pasniedza ziedus un šokolādi skolotājiem. Bērni saņēma liecības un skaistas grāmatiņas no Latvijas. Visas skolotājas bija lepnas par savu skolēnu sasniegumiem un visas zvērēja, viņu klasē ir viscītīgākie bērni.

Absolventi bija sagatavojuši dzejoli par dzimteni, ko viņi noskaitīja skanīgā latviešu valodā. Viņi svinīgi nodeva karogu nākamajai klasei un nu varēja saņēmt apsveikumus. Apsveicēju vidū bija LR Goda konsuls Adelaidē Dr.V.Tomanis, kurš uzsvēra, ka mācīties latviešu skolā ir ļoti nozīmīga lieta, it īpaši šodien – kad latviešu valoda Latvijā ir apdraudēta. Apsveicēju vidū bija arī DLOA priekšsēdis P.Strazds un ALB priekšsēdis B.Krūmiņš, kuri pasniedza skolēniem dāvanas. Daugavas Vanagu un Vanadžu priekšsēži I.Kronītis un R.Berķes k-dze pasniedza absolventiem nevis, kā parasti, grāmatu, bet gan USB atslēdziņu, lai viņi varētu sākt veidot paši savu latviešu grāmatu krājumu elektroniski. Skautu pārstāvis K.Ātrēns teica, ka centība un uzcītība ir tā īpašība, ko skauti uzskata par svarīgāko un atzīmēja, ka bez tās latviešu skolu pabeiget nevar.

Daugavas vanadzes pasniedza ziedus absolventu mātēm – mēs visi labi zinām, cik daudz darba mammām ir jāpieliek, lai bērni sestdienrītos uz skolu tiek!

Adelaides Latviešu Nama Kooperatīva priekšsēdis I.Puķītis uzdāvināja pīrāgus latviešu bērnudārzam – viņš domā, ka mazie tiks vieglāk galā ar tiem, nekā ar grāmatām.

Pēc izlaiduma, kā jau parasti, bija kafija un kūkas un sarunās lēnām virzījās uz Ziemassvētku svinēšanu. Atkal jau viens gads aizvadīts.

Skolas saimes vārdā pateicamies visiem apsveicējiem par labajiem vārdiem un vēlējumiem mūsu absolventiem. Arī mēs novēlam viņiem turpināt apgūt latviešu valodu arī vidusskolā un kādu dienu atgriezties skolā kā skolotājiem. Lai Jums veicas!

DLOA priekšsēdis Pēteris Strazds ar absolventiem Niklāvu Bosvel un Simbelīnu Pūci, trūkst Gwidion Rozītis-Olds

Daugavas vanagi un vanadzes - Imants Kronītis un Regīna Berķe ar absolventiem

Skolas padomes priekšsēdis Marks Lūsis

Skolas padomes priekšsēdis Marks Lūsis ar absolventiem

Pirmā klase ar skolotāju Stefāniju Rozītis, Monika Ceplītis, Daila Boag, Elisa Dancis, Lulū Priekdkalns, Kelvins Zariņš,

Katrīna Nobes, trūkst Mia Drabsh

Otrā un trešā klase ar skolotāju Margotu Puķīti - Sebastians Rozītis, Aksels Ceplītis, Matīss Lūsis, Andrejs Nobes

Piektā klase ar skolotāju Mārīti Rumpi un Raimondu Jaudzemu un Mārtiņu Līdumu

Piektā klase ar skolotāju Mārīti Rumpi un Raimondu Jaudzemu un Mārtiņu Līdumu,trūkst Vineta Zveja

Sestā/Septītā klase - skolotāja Rasma Celinskis un Shashi Baltutis, trūkst Gwidion Rozītis-Olds

Sestā/Septītā klase - skolotāja Rasma Celinskis un Shashi Baltutis

Paziņojums pirms izlaiduma

Izlaidums notiks

Sestdien, 2011.g. 10. decembrī

plkst. 10.00 Tālavas Mazajā zālē

Pamatskolu šogad beidz četri skolēni -

Niklāvs Bosveld

Simbelīna Pūce

Gwydion Rozītis-Olds

Vecāki, lūdzu paņemiet līdzi groziņu!

Lūdzam apsveicējiem iespriekš pieteikties

pie Mārītes Rumpes

marite.rumpe@yahoo.com.au