Skolas vecākiem/ For parents

Skolas notikumi un datumi 2019. gadā

Skolas dienas kārtība 2019. gadā

Spēļu grupa un bērnudārzs

9:30 - 11:00 - Spēļu grupas un Bērnudārza apvienotā nodarbība Spēļu grupā

11:00 - 11:30 - Starpbrīdis

11:30 - 12:00 - Bērnudārza nodarbība skolas telpās

Pamatskolā

9:30 - 11:00 - Latviešu valoda/ Folklora

11:00 - 11:30 - Starpbrīdis

11:30 - 12:30 - Dziedāšana/ dejošana

12:30 - 13:00 Latviešu valoda/ Folklora

Vidusskolas mācību laiks tiks paziņots atsevišķi, pirmā stunda būs 9. feb. 9:30


Koncerti:

4. maijā - ALB rīkotajos Baltā Galdauta svētkos Tālavā

15. jūnijā - Migrācijas muzejs, Aizvesto piemiņas diena - tikai pamatskolas skolēni

18. augusts - Baltijas ceļš Lietuviešu namā

21. sept. - skolas sarīkojums Tālavā - visi

Oktobra beigās - Etnisko skolu gājiens (tentatīvi) Adelaides pilsētā - visi

16. nov - Latvijas Neatkarības dienas svinības Tālavā - visi

Citi datumi

Skolas pilnsapulce (AGM) - 16. martā plkst. 13:00 - lūdzu piedalīties visām ģimenēm.

Skolas lieldienu svinēšana - 13. apr. plkst 11:00

Jāņu svinēšana Dzintaros - 21. - 23. jūnijam

Izlaidums un eglīte - 7. dec.


Dzimšanas dienas kliņģeri:

Kliņģeris ir tradicionāls Adelaides latviešu dzimšanas dienas gardums.Tāpēc latviešu skolā mēs cienājam dzimšanas dienā tieši ar kliņģeri. Dzimšanas dienas tiek svinētas katru mēnesi, parasti 3 sestiendā. To gādā kāda no jubilāru ģimenēm.

Kliņģeris ir jāatved uz skolu un jāsagatavo arā 10:50, lai skolēni nākot no stundas plkst 11:00 uzreiz apsveikt jubilārus, pirms viņi saiet kafejnīcā. Skolas nazis, svecītes un šķiltavas būs kafejnīcā. Tur tas ir beigās jāatgriež.


16. feb. - Stellas ģimene

16. marts - Kristiānas un Edvarda ģimene

7. aprīlis - Kendras ģimene

18. maijs - Mitchell un Max ģimene

29. jūnijs - Antras un Zanes ģimene

17. augusts - Elisas, Zāras un Islas ģimene

14. septembris - Tedija un Tomiņa ģimene

26. oktobris - Dainas un Klēras ģimene

30. novembris - Ērika un Lailas ģimene


School day 2019

Playgroup and Kindy

9:30 - 11:00 - Playgroup and Kindy

11:00 - 11:30 - Recess

11:30 - 12:00 - Kindy class in the school

School (R-Y7)

9:30 - 11:00 - Latvian Language/Folklore

11:00 - 11:30 - Recess

11:30 - 12:30 - Singing/ Dancing

12:30 - 13:00 Latvian Language/Folklore

High school times will be announced taler, school commences on Feb 9. 9:30


Concerts:

4th of May- ALB has invited us to participate at the White tablecloth event (Latvian second independence) at Tālava

15th of June - Migration museum, commemoration of deportations, only R-Y7

18th of August - Baltic way concert at the Lithuanian Hall

21st of Sep - school annual concert at Tālava - participate all

The end for October - Ethnic School parade in Adelaide city - participate all (tentatively)

16th of Nov - Latvian independence day, 101. anniversary - participate all


Other dates

School AGM 16th of March, after school at 1 pm - please all families to participate

School Easter - 13th of April

Jāņi celebration at Dzintari - 21. - 23. June

Graduation and Xmas - Dec 7


Birthday kliņģeris:

Kliņģeris is a traditional birthday treat at the Latvian community in Adelaide. That's why school also makes kliņģeris. We are doing it once a month, usually on the 3rd Saturday. One of the families of birthday kids organizes kliņģeris for that day. Kliņģeris must be brought to school and arranged by 10:50 so that we can sing happy birthday straight after kids are out of classes at 11:00. The school has knife, candles and matches in kafejnīca and it has to be returned there. Please see the roster for this year.


16. feb. - Stellas ģimene

16. marts - Kristiānas un Edvarda ģimene

7. aprīlis - Kendras ģimene

18. maijs - Mitchell un Max ģimene

29. jūnijs - Antras un Zanes ģimene

17. augusts - Elisas, Zāras un Islas ģimene

14. septembris - Tedija un Tomiņa ģimene

26. oktobris - Dainas un Klēras ģimene

30. novembris - Ērika un Lailas ģimene


Mēs mudinām strādāt ar saviem bērniem mājās, ir izveidota mape: "Mācību materiāli/Materiāli, ko lietot mājās/Parent resources", tur jūs atradīsiet valodas spēles, vārdu kartītes un citas idejas, kas varētu palīdzēt mums visiem latviešu valodas apguvi padarīt interesantāku un saistošāku.

Pievienojam arī informatīvu materiālu divās valodās par valodas apguvi u.c.noderīgu informāciju.

INFORMATION FOR PARENTS (Latvian/English)

https://drive.google.com/file/d/0B_auybeEGUYXZzFZTUZmbXk3ZVk/view?usp=sharing

Skolas vārdiņi (Sight words)

https://drive.google.com/open?id=0B_auybeEGUYXanpRdDNOOXRhWWM

Gramatikas tabulas

http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Diaspora_MacibuMateriali/e-DIA_5-6.pdf